วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติศาสตร์แผ่นดินไหวในไทย

ประวัติศาสตร์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

       ข้อมูล แผ่นดินไหวในอดีตของประเทศไทยเป็นอย่างไร? โดยเฉลี่ยแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นปีละกี่ครั้ง และทำไมดูเหมือนว่าปัจจุบันมีแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น?
       ข้อมูล แผ่นดินไหวในอดีตส่วนใหญ่ บ่งบอกถึงความรุนแรงแผ่นดินไหว ได้รับการบันทึกอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น ปูม พงศาวดาร ศิลาจารึก เป็นต้น มีแผ่นดินไหวรู้สึกได้โดยทั่วไป ส่วนใหญ่มีตำแหน่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศ ข้อมูลแผ่นดินไหวต่างๆ สามารถค้นจากการบันทึกเหล่านี้ พบว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรู้สึกได้ในประเทศไทยเกิดขึ้น ตั้งแต่ 624 ปี ก่อนคริสตศักราช บางครั้งเหตุการณ์รุนแรงจนทำให้เมืองล่ม เช่น เหตุการณ์เมื่อ ปี พ.ศ. 1003 มีการบันทึกว่าเมืองโยนกนครล่ม เนื่องจากการสั่นสะเทือน ส่วนใหญ่เหตุการณ์ได้บันทึกถึงความรู้สึกสั่นไหว ความเสียหาย และความตื่นตระหนก ของผู้คน ปัจจุบันพบว่าแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในประเทศไทยเกิดขึ้นปีละ 6-8 ครั้ง โดยเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีตำแหน่งศูนย์กลางทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
ส่วนสาเหตุที่ดู เหมือนว่า ความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นนั้น แท้ที่จริงแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็นปกติเช่นนี้ตั้งแต่อดีต แต่เนื่องจากการสื่อสารในอดีตไม่รวดเร็ว จึงทำให้การรับรู้เรื่องความสั่นสะเทือนไม่แพร่หลาย ต่างจากปัจจุบันที่การสื่อสารรวดเร็ว เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแม้ว่าอยู่ห่างไกลอีกมุมหนึ่งของโลก ก็สามารถทราบข่าวได้ทันที อีกทั้งความเจริญทำให้เกิดชุมชนขยายตัวล้ำเข้าไป อยู่ใกล้บริเวณแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว ชุมชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ดูเหมือนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในอดีต

ที่มา : http://blog.eduzone.com/anisada/80016

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการ IS


ใบงานที่  ……..
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
Independent Study

ชื่อกลุ่ม………………………………………….………….                        ชั้น…………
สมาชิก....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง …………………………………………………………………………………………………...................    ………………………………………………………………………………………………………...............  
ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….................................................                                                 
ที่ปรึกษาโครงการ ……ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์      และ......................................……………………….……...............….
หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….....................................................                             
วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)  …………………………………………………………………………………………………………………….…...........................................................................................................................................
ระยะเวลา (ทำเมื่อใด).………………………………………………………………………………………….……….....................................................................................................
งบประมาณ………………………………………………………………………………………….....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1............................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................................................
การประเมินผล
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ
(สิ่งที่ได้ค้นพบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

    เอกสารอ้างอิง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

สมาชิกกลุ่ม JMF ม.4/8

น.ส.นภัสสร    โสภา       เลขที่ 22
น.ส.มยุรี          หมุ่ยแก้ว  เลขที่ 35
น.ส.ลันธริมา   ทาฟอง    เลขที่ 38